Důležité info

Vážení klienti,

    pokud nás zavoláte na místo dopravní nehody, s žádostí o pomoc při sepsání všech potřebných tiskopisů k řádnému uplatnění škody, je tato služba ZDARMA!!!!!!! Pamatujte, že řádné uplatnění svých nároků je vždy na poškozeném a ani v tomto případě neznalost zákona neomlouvá!! Na požádání vystavíme potvrzení o bezplatnosti této služby!!!!

   "Vigilantibus iura scripta sunt.“  alias „Právo přeje bdělým"   

Důkazní břemeno vždy nese poškozený - svůj nárok neprokážete, nikdo jej neproplatí

Vážení klienti,

        v současné době se stává, že si účastníci dopravní nehody na místě sepíší, zákonem stanovený, záznam o dopravní nehodě a poté se rozejedou. Následně pojištěný nesplní svojí povinnost a nehodu nenahlásí své pojišťovně. Zcela logicky pojišťovna nárok poškozeného na náhradu škody zamítne. Většinou se poté poškozený ani nedokáže domluvit s pojištěným na tom, aby dopravní nehodu nahlásil. Ten přestává komunikovat, nezvedá telefony, na nic nereaguje. Rovněž dodatečné nahlášení policii nic neřeší, většinou věc odloží. V lepším případě viníka nehody vyslechnou, po třiceti dnech věc oznámí příslušnému úřadu a ten ji, po dalších šedesáti dnech, pro důkazní nouzi rovněž odloží. Jak se tomuto bránit? Stačí k záznamu o dopravní nehodě sepsat čestné prohlášení o zavinění dopravní nehody, společně s pověřením pojistiteli k plnění za veškeré vzniklé škody a jste krytí!!!!!! Vzniká vám právní nárok na pojistné plnění a pojišťovna, na základě těchto podkladů, věc zlikviduje!!

        UVEDENÉ ZMÍNĚNÉ DOKUMENTY VÁM RÁDI ZAŠLEME MAILEM ZDARMA!!!!!!!!

       OPRAVY VOZIDEL VŽDY SVĚŘÍME AUTORIZOVANÉMU SERVISU PRO DANOU ZNAČKU, ŽADNÝ SERVIS NEPROVOZUJEME A ANI NEVLASTNÍME

facebook kontakt kontakt