Slovníček pojmů

Jednorázové odškodnění pozůstalých
Přímé finanční odškodnění pozůstalých obětí dopravní nehody.

Korekce nákladu na opravu
Srážka z pojistného plnění za zhodnocení vlastního vozidla opravou (amortizace).

Obecná cena vozidla
Jedná se o cenu, za kterou je v daném čase a regionu možno pořídit stejné nebo obdobné vozidlo s přihlédnutím k technickému stavu a opotřebení vozidla.

Parciální škoda
Jedná se o částečné poškození vozidla, tedy o škodu odstranitelnou opravou. Parciální škodu je možné řešit předložením faktury za opravu vozidla nebo tzv. rozpočtem. Ten je vyhotoven na specializovaném softwaru, který stanoví hodnotu nákladů na opravu, potřebných k uvedení vozidla do původního stavu.

Pojistné plnění
Finanční odškodnění za způsobenou škodu.

Prohlídka
Zápis poškození vozidla, včetně pořízení fotodokumentace ze strany likvidující pojišťovny.

Svépomoc (rozpočet nákladu na opravu)
Oprava poškozeného vozidla rozpočtem nákladů na opravu. V současné době nejméně výhodný způsob likvidace!

Totální škoda
Škoda, při které je oprava  neekonomická (náklady na opravu přesahují cenu vozidla), Zde hovoříme o tkzv. ekonomické totální škodě.  Pokud je poškození takového rozsahu, že není možné vozidlo opravit, hovoříme o technické totální škodě. Totální škoda se řeší vždy výpočtem, při kterém je výše majetkové újmy stanovena jako rozdíl hodnoty vozidla před poškozením a hodnoty havarovaného vraku.

Ušlý zisk
Jedná se o nárok podnikatele nebo osoby samostatně výdělečně činné. Ušlý zisk je částka, která této osobě v důsledku zranění při dopravní nehodě a následné pracovní neschopnosti ušla. Tento požadavek se vyčísluje za pomoci daňového přiznání, peněžních deníků, faktur vydaných a přijatých a dalších účetních podkladů. Vyčíslení ušlého zisku je poměrně náročná odborná záležitost.

Znalecký standard č. 1/2005
Jedná se o doporučenou technickou normu, která slouží k oceňování motorových a přípojných vozidel a ke stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením těchto vozidel. Znalecký standard č. I byl zpracován v roce 1990 Ústavem soudního inženýrství v Brně a dalšími odborníky. V průběhu roku 2004 byl znalecký standard novelizován, čímž došlo k přiblížení této normy současné realitě.

Znehodnocení vozidla
Finanční vyrovnání za znehodnocení poškozeného vozidla opravou. Zvažujeme je v případě, že při opravě vozidla došlo k zásahu do skeletu karoserie (oprava za použití rovnacího rámu, výřez dílu apod.). Důležitým předpokladem pro tuto škodu je technická hodnota vozidla - jeho stáří a proběh kilometrů. 

Ztížení společenského uplatnění
Trvalé následky v přímé souvislosti s dopravní nehodou.

Ztráta na výdělku
Nárok na tuto náhradu škody způsobenou pracovní neschopností v důsledku zranění při dopravní nehodě vzniká osobám v pracovním (zaměstnaneckém) poměru. Jedná se o rozdíl mezi reálnou mzdou pobíranou zaměstnancem před zraněním a vyplacenými dávkami sociálního zabezpečení po dobu pracovní neschopnosti.

facebook kontakt kontakt